GİZLİLİK POLİTİKASI

1.Careportall'a aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

2. Careportall , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

3. Careportall'a işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

YASAL DAYANAK

1.KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir.

2.Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir.

3.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

4.Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

CAREPORTALL; KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLADIĞI YÖNTEMLER

            1.Mobil uygulamada veya web sitesinde işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Careportall tarafından işlenmektedir.

            2. Careportall ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

            3. Careportall çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda uygulama veya web sitesi üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

            4. Careportall mobil uygulamasında ve web sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, uygulamayı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İsterseniz uygulama verilerini temizleyerek bu çerezleri temizleyebilirsiniz. Ancak bunun sonucunda mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

 

 CAREPORTALL OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANIRKEN AMACIMIZ;

1. Careportall, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

2.Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

  iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

         •  mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

•  elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

•  mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

• kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

•  anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

•  hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

•  yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.   

 

CAREPORTALL KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORURKEN;

1. Careportall ile paylaşılan kişisel veriler, Careportall gözetimi ve kontrolü altındadır.

2. Careportall, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

 

CAREPORTALL KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞIRKEN;

1.Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

2.Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

3.Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Careportall sorumlu değildir.

4.Kişisel verileriniz Careportall faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için paylaşılabilmektedir.

 

KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.    

 

MUHTELİF HÜKÜMLER

1-KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Careportall'ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

2-KVKK'nın 4. maddesi uyarınca Careportall'ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Careportall'ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Careportall ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

Şirket Unvanı: AYYILDIZSOFT YAZILIM REKLAM IÇ DIŞ TICARET LTD ŞTI Adres: Karaciğan mah. Ali Ulvi Kurucu cad. No:117/907 B Blok Karatay / Konya