KVKK Madde 1 - Genel            İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve Careportall uygulamasında yer alan diğer kurallar, 

Careportall tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle Careportall arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla ve uygulamaya her girişinizde, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. 

Bu uygulamaya girilmesi, uygulamada ya da uygulamadaki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan Careportall sorumlu değildir. Careportall, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, iletişimin gecikmesi, iletişim hatası, hırsızlık, izinsiz olarak kayıtların girilmesi, değiştirilmesi, kullanılması, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ,ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Madde 2 - Süre

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin uygulamaya girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Kullanıcı olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 3 - Kapsam

Careportall, sizlere uygulama üzerinden carilerinizi, ekip üyelerinizi, randevularınızı, muhasebenizi ve şubelerinizi yönetmenize imkan sunan sanal bir platform sağlamaktadır.

Madde 4 - İadeye İlişkin Şartlar

Kullanıcılar olarak; uygulamanın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, Careportall zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcılar olarak, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle Careportall'ın uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağınızı ve ayrıca Careportall'ın söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektesiniz.

Madde 5 - Kullanım Şartları

Uygulamaya girdiğinizde aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 

 Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, 

 Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, 

 Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,     

• Careportall'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, 

Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 

Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi, 

 Uygulamanın (tasarım, metin, imge ve kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması,

• Careportall markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı isimlerinin belirlenmesi.   

Madde 6 - Fikri Mülkiyet

Uygulamanın tasarımı, imge, kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla web sitesinde ve mobil uygulamada Careportall tarafından oluşturulan tüm içerik ile Careportall markası ve logosu Careportall'a aittir. Kullanıcılar, Careportall'ın fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 7- Kişisel Verilerin Korunması

Kullanıcı olarak, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak Careportall'ın Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dâhil olmak üzere düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Careportall'a her türlü desteği sağlamayı kabul etmektesiniz.  

Madde 8 - Careportall'ın Hakları   

 Kullanıcı olarak, uygulama ve web sitesi üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Careportall'a yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Careportall'ın sorumlu olmadığını ve Careportall'ın kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz.  

 Careportall, uygulamada sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Careportall, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Careportall'ın söz konusu ürün ve/veya hizmetleri uygulamdan ve web sitesinden kaldırması nedeniyle kullanıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.   

 İşbu Sözleşmeye taraf olmakla, Careportall'ın uygulama veya web sitesi aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 2 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.      

Madde 9 - Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Careportall'ın  işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. 

İşbu sözleşmeyi ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Careportall'ın uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

Madde 10 - Sorumluluklar      

Siz,

a.işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler

b.kullanacağız marka, logo ve içerik

d.yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler

nedeniyle Careportall, Careportall çalışanları ve yöneticileri ile Careportall'ın kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Careportall'ın ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. 

Madde 11 - Genel

• Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.       

 Careportall'ın kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 

 Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz, uygulamada veya web sitesi üzerinde güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 

 Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Careportall'ın kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler. 

 Careportall işbu sözleşmeyi, güncellenmiş maddeleri https://careportall.com/gizlilik adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

 Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler https://careportall.com/gizlilik sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar. 

 İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, Konya Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

• Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

 Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 

 Careportall'ın haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

 Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. 

 Careportall'ın reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya uygulamayı kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir.